0
Gogu Education
Chinese Mandarin

Colours in Chinese

By October 25, 2021No Comments

粉色 (fěn sè) – pink
红色 (hóng sè) – red
橙色 (chéng sè) – orange
黄色 (huáng sè) – yellow
绿色 (lǜ sè) – green
蓝色 (lán sè) – blue
紫色 (zǐ sè) – purple
白色 (bái sè) – white
灰色 (huī sè) – gray
黑色 (hēi sè) – black