0
Gogu Education

1 – një
2 – dy
3 – tre
4 – katër
5 – pesë
6 – gjashtë
7 – shtatë
8 – tetë
9 – nëntë
10 – dhjetë
11 – njëmbëdhjetë
12 – dymbëdhjete
13 – trembëdhjetë
14 – katërmbëdhjetë
15 – pesëmbëdhjetë
16 – gjashtëmbëdhjetë
17 – shtatëmbëdhjetë
18 – tetëmbëdhjetë
19 – nëntëmbëdhjetë
20 – njëzet
30 – tridhjetë
40 – dyzet
50 – pesëdhjetë
60 – gjashtëdhjetë
70 – shtatëdhjetë
80 – tetëdhjetë
90 – nëntëdhjetë
100 – njëqind
1,000 – një mijë
one million – një milion
one billion – një miliard
one trillion – një bilion