0
Gogu Education

Learning the Azerbaijani Numbers is very important because its structure is used in every day conversation. In Azeri numbers from 1 to 10 are unique and therefore need to be memorized individually.

0 – sıfır

1 – bir

2 – iki

3 – üç

4 – dörd

5 – beş

6 – altı

7 – yeddi

8 – səkkiz

9 – doqquz

10 – on

11 – on bir (он бир)
12 – on iki (он ики)
13 – on uç (он уч)
14 – on dörd (он дөрд)
15 – on beş (он беш)
16 – on altı (он алты)
17 – on yeddi (он жедди)
18 – on səkkiz (он сәккиз)
19 – on doqquz (он доггуз)
20 – iyirmi (ижирми)
30 – otuz (отуз)
40 – qırx (qырx)
50 – əlli (әлли)
60 – altmış (алтмыш)
70 – yetmiş (жетмиш)
80 – səksən (сәксән)
90 – doxsan (доxсан)
100 – yüz (жүз)
1,000 – bir min (бир мин)
one million – bir milyon (бир милжон)
one billion – bir milyar (бир милжар)
one trillion – bir trilyon (бир трилжон)