0
Gogu Education

1 – १ एक (ēk)
2 – २ दो (do)
3 – ३ तीन (teen)
4 – ४ चार (chaār)
5 – ५ पाँच (pānch)
6 – ६ छह (chah)
7 – ७ सात (saāt)
8 – ८ आठ (āṭh)
9 – ९ नौ (nau)
10 – १० दस (das)
11 – ११ ग्यारह (gyārah)
12 – १२ बारह (bārah)
13 – १३ तेरह (tērah)
14 – १४ चौदह (chaudah)
15 – १५ पंद्रह (pandrah)
16 – १६ सोलह (solah)
17 – १७ सत्रह (satrah)
18 – १८ अट्ठारह (aṭṭhārah)
19 – १९ उन्नीस (unnis)
20 – २० बीस (bees)
30 – ३० तीस (tīs)
40 – ४० चालीस (chālīs)
50 – ५० पचास (pacās)
60 – ६० साठ (sāṭh)
70 – ७० सत्तर (sattar)
80 – ८० अस्सी (assī)
90 – ९० नब्बे (nabbē)
100 – १०० सौ (sau)
1,000 – १,००० एक हज़ार (ēk hazār)
one hundred thousand – १,००,००० एक लाख (ēk lākh)