0
Gogu Education

1 – kunye
2 – kubili
3 – kuthathu
4 – kune
5 – kuhlanu
6 – isithupha
7 – isikhombisa
8 – isishiyagalombili
9 – isishiyagalolunye
10 – ishumi
11 – ishumi nanye
12 – ishumi nambili
13 – ishumi nantathu
14 – ishumi nane
15 – ishumi nanhlanu
16 – ishumi nesithupha
17 – ishumi nesikhombisa
18 – ishumi nesishiyagalombili
19 – ishumi nesishiyagalolunye
20 – amashumi amabili
30 – amashumi amathathu
40 – amashumi amane
50 – amashumi amahlanu
60 – amashumi ayisithupha
70 – amashumi ayisikhombisa
80 – amashumi ayisishiyagalombili
90 – amashumi ayisishiyagalolunye
100 – ikhulu
1,000 – inkulungwane
one million – isigidi